Rekrutacja

KIEDY MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?
JEŚLI:

A. zamieszkujesz na terenie jednej z poniższych gmin:
• gmina Domaniów
• gmina Jelcz – Laskowice
• gmina Oława
• gmina wiejska Oława
• gmina Bierutów
• gmina Dobroszyce
• gmina Dziadowa Kłoda
• gmina Międzybórz
• gmina Oleśnica
• gmina wiejska Oleśnica
• gmina Syców
• gmina Twardogóra
• gmina Czernica
• gmina Długołęka
• gmina Jordanów Śląski
• gmina Kąty Wrocławskie
• gmina Kobierzyce
• gmina Mietków
• gmina Siechnice
• gmina Sobótka
• gmina Żórawina
• gmina Borów
• gmina Kondratowice
• gmina Przeworno
• gmina Strzelin
• gmina Wiązów

B. sprawujesz opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do 3 lat

C. nie wykonujesz pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem


D. chcesz wrócić do zatrudnienia

PROJEKT „AKTYWNI RODZICE” JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ REKRUTACJA DO PROJEKTU?

Rekrutacja została podzielona na etapy:
I ETAP: Przyjmowanie Formularza zgłoszeniowego z załącznikami od osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Formularze zgłoszeniowe można:

  • przesyłać e-mailem na adres: kontakt@aktywnirodzice.eu. Do wiadomości e-mailowej należy załączyć czytelne skany/zdjęcia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Warunkiem późniejszego podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia w projekcie, będzie dostarczenie oryginałów dokumentów wysłanych w e-mailu;
  • składać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Biura projektu w Oławie;
  • przesłać pocztą na adres Biura projektu (Biuro projektu pt. „Aktywni rodzice”, Fundacja Primohuman, ul. 1-go Maja 1a, 55-200 Oława). O zachowaniu terminu złożenia Formularza zgłoszeniowego z załącznikami decyduje data wpływu dokumentów do Biura projektu;
  • składać osobiście w Biurze projektu w Oławie (ul. 1-go Maja 1 a, 55-200 Oława).Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać w terminach wyznaczonych w zakładce rekrutacja oraz aktualności. Formularze złożone w tym okresie będą oceniane na obradach Komisji rekrutacyjnej, które odbywać się będą w okresie od II do VI 2020r. – do wyczerpania miejsc w projekcie.

Do Formularza zgłoszeniowego należy załączać odpowiednie dokumenty potwierdzające kryteria uczestnictwa tj.:
• akt urodzenia dziecka;
• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności rodzica / rodziców lub dziecka (jeśli dotyczy),
• zaświadczenie z PUP-u o zarejestrowaniu, jako osoba bezrobotna (jeśli dotyczy),
• oświadczenie w przypadku osoby posiadającej status biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP,
• zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym statusie (przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) – jeśli dotyczy.

Zakładamy możliwość wezwania kandydata drogą mailową do złożenia dodatkowych uzupełnień złożonej dokumentacji oraz dokumentów potwierdzających jego sytuację materialną/osobistą. Niezłożenie ww. dokumentów w terminie 7 dni kalendarzowych od wezwania będzie równoważne z rezygnacją Kandydata z udziału w projekcie. W związku z powyższym prosimy o podawanie w formularzu rekrutacyjnym aktualnego adresu mailowego.


II ETAP: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej celem oceny Formularzy zgłoszeniowych przez 2 członków Komisji pod kątem:
– formalnym (kompletność dokumentów),
– przynależności do grupy docelowej projektu,

Dodatkowe punkty mogą otrzymać osoby najbardziej potrzebujące, czyli:
• kobiety – 35 punktów,
• osoby niepełnosprawne (co najmniej 1 z rodziców/opiekunów lub dziecko posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności) – 35 punktów,
• osoby z terenów wiejskich – 10 punktów,
• rodzice samotnie wychowujący dzieci – 5 punktów,
• rodzice posiadający więcej niż 1 dziecko do 3 roku życia – 5 punktów,
• osoby o niskich kwalifikacjach – 5 punktów.